INFORMACJA O PRAWIE DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY: 

Kupującemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość w terminie 14 dni. 

:
 Odstąpienie od umowy 


Konsument, który zawarł umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie, w nieprzekraczalnym terminie 14 dni. Termin liczy się od dnia otrzymania produktu. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres sprzedającego.
W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym. 
Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. 

 
Zakupiony towar należy zwrócić na adres:  


Kremer Sp. z o.o.

62-062 Grodzisk Wlkp.

ul. Nowotomyska 63A

 

Nie przyjmujemy przesyłek „za pobraniem”. 
W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca nie ponosi kosztu odesłania Towaru.  

 

Zwracany towar musi być kompletny, nie może nosić śladów użytkowania oraz musi posiadać oryginalne opakowanie producenta. Jeżeli dostarczony towar jest niekompletny, bądź nosi ślady użytkowania,

sprzedawca zwraca towar Kupującemu po wcześniejszym poinformowaniu go o tym drogą telefoniczną.  

 

Do zwracanego towaru należy dołączyć oryginał dokumentu sprzedaży (paragon,faktura). Towary przesyłane bez dokumentu sprzedaży nie będą przyjmowane. Ewentualny zwrot takiego towaru do Kupującego odbędzie się po pokryciu przez niego kosztów dostawy.  

 

Kupujący ma obowiązek należycie zabezpieczyć odsyłany towar, tak żeby zapobiec jego uszkodzeniu w transporcie. W przypadku uszkodzenia wynikającego z źle zabezpieczonego towaru, Kupującemu zwracana jest część należności (proporcjonalnie do powstałej szkody).  


Zgodnie z ustawą, możliwości zwrotu nie podlegają: produkty o właściwościach określonych przez Klienta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą, świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócona lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu. 

 

INFORMACJA O PROCEDURZE REKLAMACYJNEJ:

 
Wszystkie Oferowane przez naszą firmę produkty posiadają gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski. Czas gwarancji każdego produktu widnieje w jego opisie na stronach sklepu. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta. Większość produktów posiada gwarancje realizowane bezpośrednio przez autoryzowane punkty serwisowe producentów. Dokładne adresy punktów serwisowych znajdują się na kartach gwarancyjnych dołączanych do produktów oraz na stronach internetowych producentów. Klient może także przeprowadzić procedurę reklamacyjną z tytułu Gwarancji za pośrednictwem Sprzedającego. 

 
Reklamacje należy składać drogą mailową na adres: info@kremer-box.pl lub listownie na adres:  

 

Kremer Sp. z o.o.

62-062 Grodzisk Wlkp.

ul. Nowotomyska 63A


Sprzedający rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta Sprzedający naprawi lub wymieni reklamowany towar na nowy, pełnowartościowy lub zwróci wartość kupionego towaru. 
Jeżeli towar jest niezgodny z umową, Klient może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru zgodnego z umową oraz rodzaj i stopień stwierdzonej niezgodności. (Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego). 
Klient traci uprawnienia wynikające z gwarancji, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi sklepu o tym fakcie. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem. INFORMACJA O CZASIE REALIZACJI: 

Przesyłka dostarczona jest zgodnie z terminem podanym przy każdym Towarze na stronach serwisu. Zazwyczaj towar jest dostarczany w ciągu 24 godzin od daty wysyłki, z zastrzeżeniem, że jest to przewidywany czas doręczenia. 

KOSZTY TRANSPORTU: 
Koszty transportu podane są na poszczególnych aukcjach.

Dokładamy wszelkich starań, aby wysyłane przez Nas przedmioty były starannie i profesjonalnie zapakowane. Z uwagi na bezpieczeństwo wysyłanych przedmiotów oraz niestandardowe gabaryty zastrzegamy sobie prawo do nie wysyłania niektórych towarów w jednej przesyłce.

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY :
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy. Do formularza proszę dołączyć fakturę lub paragon) 

- Adresat [w tym miejscu Kupujący powinien wpisać swoje dane takie jak pełny adres pocztowy, nr telefonu,  adres e-mailitp.

- Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym(*) odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) 

- Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*): 
- Imię i nazwisko konsumenta(-ów) 
- Adres konsumenta(-ów) 
- Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej) 
- Data 
(*) Niepotrzebne skreślić.